PRIJSAANPASSINGEN, zowel in (+) als in (-) worden verrekend na definitieve opmeting of maatopgave.

 

Aanpassingsclausule n.a.v. definitieve opmeting

Alle prijsopgaven en bestellingen, voorafgaand aan de definitieve opmeting en kennisname van alle relevante gegevens zijn onder voorbehoud opgemaakt en louter indicatief. Al onze prijzen zijn maatwerkgebonden, waardoor deze pas correct berekend kunnen worden na inzage in uw productiematen en evaluatie van uw specifieke bouwkundige situatie.

Van zodra alle productiematen, afwerkingen en werfspecificaties bekend zijn, worden de definitieve prijzen bevestigd.

Rekening houdend met volgende items: maatverschillen, wijzigingen in samenstelling, extra opties zoals sloten edm... Of overige situatiegebonden aanpassingen, vb. extra afwerkingsprofielen.

Alle tussen haakjes vermelde prijzen zijn louter indicatief om u inzicht te geven in de algemene prijsopbouw.

Geldigheidsduur verkoopprijzen

Offerte: 30 dagen

Bestelling: 6 maanden (6 maanden geteld vanaf opmaak bestelbon tot opmeting op de werf)

Leveringstermijn

8 - 12 werkweken na opmeting; mits correcte betaling van het voorschotfactuur en ondertekening bestelbon.

Deze termijn is mede afhankelijk van de gemaakte materiaalkeuzes. De termijn is bindend voor beide partijen, behoudens overmacht. Indien de klant een leverings- en/of montagevoorstel vanwege ANYWAY afwijst of uitstelt, dan kan ANYWAY de maximumtermijn niet langer garanderen. Dit vanwege praktische optimalisatie van de montageplanning m.b.t. combinatie met andere werven in uw regio.

Betalingsvoorwaarden

Bij bestelling: geen voorschot of aanbetaling.

Bij opmeting: 25% van het offerte/bestelbonbedrag + BTW.

De materialen voor uw dossier worden pas besteld na ontvangst betaling voorschot + ondertekende bestelbon.

Betalingswijze: vooruitbetaling - bankcheque - PC-banking betalingsbewijs

Gelieve steeds uw facturatiegegevens te bevestigen! Facturen kunnen max. 30d na factuurdatum aangepast worden.

Bij levering/montage: het definitieve bestelbonbedrag + BTW, min het eventueel gefactureerd en reeds betaald voorschot.

Het saldo is onmiddellijk te betalen na uitvoering van de werken.

Betalingswijze: vooruitbetaling - bankcheque - PC-banking betalingsbewijs

Gelieve steeds uw facturatiegegevens te bevestigen! Facturen kunnen max. 30d na factuurdatum aangepast worden.

ANYWAYdoors blijft eigenaar van de goederen totdat deze volledig betaald zijn.

Bij uitstel levering/montage: indien de klant de levering/montage uitstelt, waardoor een termijn van 16 weken na opmeting overschreden wordt, zal per 4 weken extra uitstel een bijkomende voorschotfactuur van 25% worden toegezonden, tot 75% van de totaalwaarde bereikt is. Het resterend saldo van 25% wordt gefactureerd en afgerekend bij effectieve levering/montage.

Foutieve of gedeeltelijke levering/montage: indien de levering/montage slechts gedeeltelijke wordt uitgevoerd of er een fout wordt vastgesteld, zal de prijs van het in gebreke gebleken item, als waarborg worden afgetrokken van het te betalen saldo.

Bij eenzijdige annulatie van de ondertekende offerte/bestelbon door de klant of ANYWAYdoors dient er 10% schadevergoeding van de waarde van de bestelling te worden betaald met een minimum van 250 euro. Enkel in geval van overmacht of niet-technische haalbaarheid van een dossier is deze schadevergoeding niet van toepassing.

Elke laattijdige betaling wordt zonder verdere ingebrekestelling verhoogd met een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, gecombineerd met een conventionele intrest van 10% op jaarbasis.

Garantiebepalingen

ANYWAY doors biedt 5 jaar fabrieksgarantie op alle specifieke ANYWAY onderdelen en materialen.

Indien u een nazicht wenst, kan u eenvoudig een service-aanvraag indienen via onze website www.anywaydoors.be

0 - 2 jaar na installatiedatum

Een gebeurlijke afstelling, wijziging van draairichting of het aanpassen van scharnierzijde zijn gratis.

Gedurende deze periode wordt er geen verplaatsingskost en/of uurtarief aangerekend voor het uitvoeren van de werken.

2 - 5 jaar na installatiedatum

Per interventie wordt een verplaatsingskost* en uurtarief* aangerekend voor het uitvoeren van de gewenste werken.

* Actuele tarieven terug te vinden in de infofiche "service en garantiebepalingen" op onze website www.anywaydoors.be

Deze tarieven kunnen eenzijdig gewijzigd worden.

Meer dan 5 jaar na installatiedatum (buiten de garantieperiode)

De kostprijs per interventie bestaat uit een verplaatsingskost, een uurtarief en de kosten van de benodigde onderdelen.

Raadpleeg het document "service en garantiebepalingen" op onze website www.anywaydoors.be voor een actueel overzicht van de tarieven en beschikbare ANYWAY service-onderdelen. Deze tarieven kunnen eenzijdig gewijzigd worden.

Glas: Wij raden aan uw verzekeringspolis woning/brand te controleren op de dekking van glasbreuk, want ook veiligheidsglas is beschadig- en/of breekbaar!

Op alle systeemvreemde onderdelen of grondstoffen is de respectievelijke garantie en normering van de desbetreffende fabrikant van toepassing. Alle door ANYWAY geselecteerde grondstoffen en leveranciers voldoen aan elementaire kwaliteitsvereisten.

Gebruiksslijtage, schade door foutief gebruik en/of foutief onderhoud vallen niet onder enige garantie.

Voor alle info m.b.t. het reinigen/onderhoud van ANYWAY binnendeuren, raadpleeg onze onderhoudsfiche of F.A.Q. op onze website www.anywaydoors.be

Belangrijke praktische afspraken voor een vlekkeloos traject van bestelling tot plaatsing 

Opmeting:

 • Indien bij aankomst op de werf van de eindklant, de geplande opmeting door nalatigheid van de klant niet kan worden uitgevoerd, behoudt ANYWAYdoors zich het recht om de eindklant de afgesproken verplaatsing- en opmeetkosten aan te rekenen alsook de daaruit volgende kosten voor bijkomende werfbezoeken. (Niet opmeet klaar t.g.v. maar niet uitsluitend: geen bepleistering, geen vloer, …)

Montage:

 • De kostprijs van de heftoestellen en verhuisliften zijn altijd ten laste van de eindklant.
 • Parking in de onmiddellijke nabijheid en vlotte toegang tot het installatieadres dient verzekerd te worden door de eindklant bij levering/montage.
 • De eindklant dient een vlotte toegang tot de werkzone te garanderen. Kwetsbare voorwerpen in de buurt van de werkzone, of op het traject van het voertuig naar de werkzone, dienen afgeschermd of weggenomen te worden. Indien ANYWAYdoors alsnog hiervoor werken dient uit te voeren, worden deze gefactureerd aan het geldende uurtarieven opgenomen in onze servicevoorwaarden.
 • Afbraak- en/of aanpassingswerken zijn steeds ten laste van de eindklant. Zoals maar niet uitsluitend: het verwijderen of aanpassen van bestaande deurlijsten en deurkozijnen, vloer- en muurplinten, schakel- en verlichtingsarmaturen, e.d. ... Indien deze door ANYWAYdoors dienen te worden uitgevoerd, worden deze gefactureerd aan de geldende uurtarieven opgenomen in onze servicevoorwaarden.
 • ANYWAYdoors kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging van onzichtbare zaken (vb. leidingen onder een vloer of achter een plint). Wanneer aangepaste voorzorgsmaatregelen nodig zijn, moet ANYWAYdoors hier tijdig én schriftelijk van op de hoogte gebracht worden. (Vb. positie vloerverwarmingsleidingen voor bepalen pivotpositie).
 • Het gebouw dient tijdens en na de montage van de deuren vochtvrij en verwarmd te zijn tot minimum 15°C, teneinde een juiste conditionering, afstelling en werking van de deuren te waarborgen. Niet voldoen aan deze voorwaarden geeft aanleiding tot het vervallen van garantiedekking m.b.t. vervorming- en/of delaminatie.
 • ANYWAYdoors behoudt zich het recht om de eindklant een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van € 500 excl. Btw indien de montage niet kan doorgaan op de geplande montagedatum door één van volgende redenen:
  • Annuleren van de geplande montagedatum minder dan 72u op voorhand
  • Het niet voorzien van de nodige verhuisliften/heftoestellen
  • Niet voorzien van de nodige parkeergelegenheid
  • Werf niet montageklaar t.g.v. maar niet uitsluitend: natte verf en/of bepleistering, afwezigheid verhuislift, structurele werken niet klaar,….

ANYWAYdoors biedt in haar offertes een totaalpakket aan van opmeting, transport en installatie van de aangeboden binnendeuren. De uitvoering kan gebeuren door eigen medewerkers, onderaannemers of ANYWAY-partners. Indien de klant zelf de opmeting, het transport en de installatie wenst uit te voeren, vervallen de kosten hiervan en neemt de klant 100% verantwoordelijkheid voor elk van deze stappen.

Betwistingen

Alle gebeurlijke betwistingen en/of geschillen, waarvoor geen onderling akkoord tussen partijen kan bereikt worden, worden beheerst door het Belgisch Recht en vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de bevoegde Rechter in het arrondissement

Antwerpen.

 

 

Voor akkoord                                                     Voor akkoord

ANYWAY adviseur                                              Klant

 

 

 

___________________                                       ___________________

 

 

Bij bestelling, gelieve aan te vinken:

[   ] Facturatiegegevens (p.1) zijn correct

[   ] Facturatiegegevens aanpassen:

      ______________________________________________

      ______________________________________________

crossmenu